අප ගැන

 • ඔබගේ ගුරැතුමා Bsc(Hons) in Cyber Security (සයිබර් ආරක්ෂනය) සම්බන්ධව ගෞරව උපාධි ධාරියෙකි.(පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ මෙම උපාධිය සහිත එකම ගුරැතුමා වන්නේ මෙතුමා පමණි.)
 • ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය මගින් 2004 පවත්වනු ලැබු පරිගනක පද්ධති සැලසුම්කරණය සහ නිර්මාණ කරණය පිලිබද පාඨමාලාවේ එම වසරේ සමස්ථ ලංකාවෙන්ම ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත්ව ඇත.
 • කොළඔ විශ්ව විද්‍යාලය මගින් පවත්වනු ලැබු E- Sri Lanka වැඩ සටහනේ “A ශ්‍රේණි” ධාරියෙකු වේ.
 • Cisco ආයතනයේ Cyber Security Essentials පාඨමාලාව සදහා සහිතික පත්‍ර ලාභියෙකි.
 • IBM ආයතනයේ Python for Data Science පාඨමාලාව සදහා සහිතික පත්‍ර ලාභියෙකි.
 • IBM ආයතනයේ Python for Machine Learning – AI පාඨමාලාව සදහා සහිතික පත්‍ර ලාභියෙකි.
 • Oracle ආයතනයේ MySQL Explorer පාඨමාලාව සදහා සහිතික පත්‍ර ලාභියෙකි.
 • Microsoft ආයතනයේ AI Class Series පාඨමාලාව සදහා සහිතික පත්‍ර ලාභියෙකි.
 • Eduonix ආයතනයේ CCNA Routing and Switching පාඨමාලාව සදහා සහිතික පත්‍ර ලාභියෙකි.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ආයතන කිහිපයකම මෘදුකාංග ඉංජීනේරැවරයෙකු සහ ජාල කරන ඉංජිනේරැ වරයෙකු ලෙස සේවය කොට පරිගනක ක්ෂේත්‍රයේ පුලුල් අද්දැකීම් සහිත වුවෙකි වීම.
 • පරිගනක අධ්‍යපන ක්ෂ්‍රේත්‍රයේ වසර 10 ක පමණ අත්දැකීම සහති අයෙක් වීම.

අපගේ සාර්ථකත්වය

award

සමස්ථ ලංකා දෙවැනි ස්ථානය සහ හයවැනි ස්ථානය බිහි කිරීම.

award-1-50x50

දිස්ත්‍රික් ප්‍රථම ස්ථාන තුනක් බිහි කිරීම

medal-50x50

දිස්ත්‍රික් දෙවැනි ස්ථාන අටක් බිහි කිරීම

class-50x50

දිස්ත්‍රික් තෙවැනි ස්ථාන තුනක් බිහි කිරීම

atudent-50x50

දිස්ත්‍රික් ප්‍රමුකයින් විශාල ප්‍රමාණයක් සහ සහභාගී වු සිසුන්ගේ 30% කට වැඩි පිරිසකට විශ්ව විද්‍යාල වරම් හිමි කර දීම.

අපව තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

 1.  ගුරැතුමා විසින් විෂය කරැණු ඉතා සරලව සහ නිරවුල්ව ඉදිරිපත් කිරීම.
 2. සම්පුර්ණ විෂය නිර්දේශය උසස් පෙළ විභාගයට මාස 2 කට කලින් අවසන් කිීරීම
 3. සිද්ධාන්ත සහ පුනරීක්ෂණ පන්තිය තුල සෑම ඒකකයක්ම වාර 3 ක් පැහැදිලි කිරීම
 4. සෑම ඒකකයක් සදහාම වෙන් වෙන් වශයෙන් නිබන්දන කට්ටල නොමිලේ ලබා දීම
 5. එක් එක් ඒකකයට අදාලව සියලුම පසුගිය උසස්පෙල විභාග ප්‍රෂ්ණ සාකච්චා කිරීම
 6. උසස් පෙළ 2021 සහ 2022 පන්ති සදහා ප්‍රෂ්ණ පත්‍ර සාක්ච්චා කිරීමේ පන්තියක් නොමිලේ පැවැත්වීම
 7. සෑම සතියකම බහු වරණ ප්‍රෂ්ණ පත්‍රයක් ලබා දී සිසුන්ගේ දක්ෂතා ඇගයීමකට ලක් කිරීම
 8. විභාගයට පෙර සතියේ සම්පුර්ණ විෂය නිර්දේශයේ සියලු ඒකක දින දෙකක සම්මන්ත්‍රයකින් ආවරණය කිරීම